เกร็ดการทำธุรกิจ

SWOT Analysis

จุดอ่อน-จุดแข็ง

จุดแข็งของเยอรมนีมาจากองค์ประกอบหลายด้าน กล่าวคือ ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในสหภาพยุโรป และเป็นอันดับ 4 ของโลก รวมทั้งมีทำเลธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคยุโรป จึงเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ และเป็นผู้นำด้านการส่งออกในเชิงอุตสาหกรรมหนักของบริษัทขนาดกลางที่มีมาตรฐานสูง โดยเฉพาะในสาขายานยนต์ เครื่องจักร และเคมีภัณฑ์

นอกจากนั้น เยอรมนีมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนที่เสรีและเป็นธรรม โดยนักลงทุนต่างชาติถือกฎระเบียบเดียวกับนักลงทุนในประเทศ ประกอบกับมีระบบสาธารณูปโภคดีเยี่ยมและแรงงานที่มีคุณภาพ การบริหารภาครัฐมีความโปร่งใสสูงเป็นอันดับที่ 10 ของโลก (จากการจัดอันดับ Corruption Perception Index 2017)

เยอรมนีเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มีกลไกส่งเสริมการลงทุนและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องจักรกลทางเลือกใหม่ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากลม แสงอาทิตย์ น้ำ ชีวมวล ฯลฯ เพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และครัวเรือนต่างๆ

อย่างไรก็ดี เยอรมนีมีจุดอ่อนสำคัญคือ สัดส่วนของประชากรวัยทำงานที่ลดลง ขณะที่สังคมผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ภายใต้ trend การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร จึงทำให้อัตราค่าแรงเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ