งานแสดงสินค้าในเยอรมนี

ไทยร่วมมือกับเยอรมนีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเกษตรกรไทย

        ในโอกาสที่นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยือนเยอรมนีและร่วมหารือกับนาย Peter Bleser รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและอาหารของเยอรมนี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ร่วมการหารือดังกล่าวด้วย นั้น ไทยและเยอรมนีเห็นพ้องที่จะการขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการส่งเสริมการลงทุนในนวัตกรรมด้านการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมให้เกษตรกรไทย อันจะเป็นการยกระดับวิชาชีพและความเป็นอยู่แก่เกษตรกรผู้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
    ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมกับคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมงาน Agritechnica 2017 ที่เมืองฮันโนเวอร์ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับภาคเอกชนเยอรมันที่มีเทคโนโลยีและนวตกรรมการเกษตร อาทิ เครื่องอบข้าวเปลือกแทนการตากข้าวบนลานเพื่อช่วยเกษตรกรสามารถผลิตข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐานและสามารถสีข้าวได้ทันทีหลังจากเก็บเกี่ยว ทำให้ไม่ถูกกดราคาและสามารถพึ่งพาตนเองได้

12/09/2017กลับหน้าหลัก