นโยบายที่เกี่ยวข้อง

การปรับตัวของ SMEs ของเยอรมนีให้เข้าสู่ยุค Industry 4.0 กับโอกาสของไทย

    ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือที่เรียกว่า Mittelstand ของเยอรมนีตื่นตัวอย่างมากกับแนวคิด Industry 4.0 และเล็งเห็นถึงโอกาสและความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอล ในการประชุมประจำปี 2559 ของสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Bundesverband für Mittelständische Wirtschaft - BVMW) ซึ่งเป็นการรวมตัวของ SMEs ของสหพันธ์ฯ ที่มีสมาชิกรวมกว่า 270,000 บริษัท มีการจ้างงานกว่า 9 ล้านคน หัวข้อ Industry 4.0 และการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเป็นหัวข้อในการอภิปราย โดยมีผู้แทนฝ่ายการเมือง ศก. ของทั้งเยอรมนีและสหภาพยุโรป (อียู)ร่วมอภิปราย
   ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ทุกภาคส่วนของเยอรมนีและอียูยังต้องปรับตัวอีกมาก เพราะแม้ว่าขณะนี้เยอรมมีอาจเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี Industry 4.0 แต่สังคมเยอรมนีในภาพรวมกลับตามหลังสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในแง่การเชื่อมโยงชีวิตประจำวันเข้ากับโลกดิจิตอล หากยังไม่เร่งแก้ปัญหาเยอรมนีและยุโรปจะกลายเป็น loser ในยุคดิจิตอล เพราะไม่มีนวัตกรรม เครือข่าย เทคโนโลยี หรือครอบครองข้อมูลใด ๆ เลย การที่บริษัทขนาดใหญ่ของยุโรปไม่สามารถแข่งขันในธุรกิจสมาร์ทโฟนและแทบเล็ตกับผู้ผลิตจากต่างประเทศ เช่น Apple Samsung LG หรือ Sony หรือการที่ Microsoft เข้าซื้อ Nokia ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ายุโรปกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิตอลมากขึ้นเรื่อย ๆ
   สาขาที่เยอรมนีจะต้องปรับตัวอย่างมาก ได้แก่ การผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น “smart factory” บริการการเงินเพื่อการลดการใช้เงินสดและเพิ่มการทำธุรกรรมออนไลน์ การแพทย์เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์หรือ “Telemedicine” ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อมุ่งไปสู่ “smart farming” ที่เชื่อมการผลิตโยงการตัดสินใจทำการเกษตร การเก็บเกี่ยว แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และเก็บรักษา กับเข้ากับภูมิอากาศและตลาด
   เพื่อการลงทุนในด้าน Industry 4.0 ในสาขาเหล่านี้ นาย Mario Ohoven ประธาน BVMV ในฐานะผู้แทนกลุ่ม SMEs เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การประกันความเสี่ยงแก่ SMEs ในกรณีที่การลงทุนด้าน R & D ล้มเหลว การแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือโดยไปลงทุนต่างประเทศ พร้อมกันนั้น รัฐบาลเยอรมนีควรปรับหลักสูตรการศึกษาให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ IT คณิตศาสตร์ การบริหารธุรกิจมากขึ้น และเร่งสร้างและสนับสนุน start ups ด้าน IT มากขึ้น
   ในฐานะของผู้กำหนดนโยบายในระดับสหภาพยุโรป นาย Günther Oettinger กรรมาธิการยุโรปด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (European Commission for Digital Economy and Society) ย้ำต่อกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ว่าอียูจะช่วยสนับสนุนกลุ่ม SMEs ด้วยเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้าง digital single market เพื่อให้การข้อมูลข้ามพรมแดนได้ไม่สะดุด พัฒนา e-commerce และร่างระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
   การเคลื่อนไหวของภาครัฐและเอกชนของเยอรมนีในเรื่องนี้ นับว่าเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการไทยมากขึ้นเช่น โดยเฉพาะโอกาสการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับนักลงทุนเยอรมันในด้าน Industry 4.0 โดยเฉพาะใน cluster ที่ไทยต้องการพัฒนาและมีศักยภาพ เช่น อก. อาหารและเกษตร IT (รวมทั้งการพัฒนา start-ups) พลังงานทดแทน การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ เอกชน และการเรียนรู้การปรับตัวตามแนวคิด Industry 4.0 ของเอกชน รวมทั้ง การสร้างผู้ประกอบการในภาคเศรษฐกิจดิจิตอล การสร้างสังคมดิจิตอล e-commerce และการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน Industry 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมอาชีวศึกษาและช่างเทคนิค

02/29/2016กลับหน้าหลัก