สาขาธุรกิจที่สำคัญ

ภาคการค้า

ธุรกิจค้าปลีก

ในเยอรมนีมีกิจการค้าปลีก 410,000 บริษัท จ้างงานราว 2.9 ล้านตำแหน่ง เป็นภาคแรงงานขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศ รองจากอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมสาขาช่างฝีมือ รายรับของทั้งสาขามาจากวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กเป็นส่วนใหญ่ โดยรายรับของปี 2559 จำนวน 480 พันล้านยูโร คิดเป็นอัตรา 17.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) และปริมาณการบริโภคภาคบุคคลทั้งสิ้น 1,572.4 พันล้านยูโร คิดเป็นอัตราสูงถึง 57.6% ของ GDP กิจการค้าปลีกรายใหญ่ของเยอรมนี ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ALDI ของบริษัท Aldi Nord และ Aldi Süd, ซูเปอร์มาร์เก็ต LIDL ของบริษัท Lidl Stiftung & Co. KG, ห้างสรรพสินค้า Woolworth ของบริษัท WOOLWORTH GmbH, ห้างสรรพสินค้าKaufhof ของกลุ่ม Metro Beisheim-Rutenbeck-Haniel (ซึ่งมีกิจการค้าปลีกในเครืออีกหลายบริษัทย่อย) ฯลฯ


แนวโน้มที่สำคัญคือ E-commerce ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 15% ปริมาณรายรับของธุรกิจสาขานี้ ในปี 2559 มีจำนวน 53.1 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 12% และคาดการณ์ว่าผลประกอบการปี 2560 จะอยู่ที่ระดับ 61.7 พันล้านยูโร เติบโตจากปีก่อนหน้าถึง 17%


ธุรกิจแฟรนไชส์

มียอดรายรับรวมในปี 2559 จำนวน 71.2 พันล้านยูโร มีอัตราเติบโต 1.9% จากปีก่อน จำนวนผู้จำหน่ายแฟรนไชส์มี 1,000 ราย ส่วนผู้ดำเนินกิจการแฟรนไชส์มี 72,700 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงาน 546,000 ตำแหน่ง แบ่งธุรกิจตามสาขา ได้แก่ สาขาบริการ 48% สาขาค้าปลีก 27% สาขาโรงแรมและร้านอาหาร 17% และสาขา skilled trade 8% คาดการณ์ว่าผลตอบแทนรวมในปี 2560 จะมีราว 74 พันล้านยูโร

ตามสถิติของ European Franchise Federation (EFF) เยอรมนีถือว่ายังมีกิจการแฟรนไชส์น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส เนื่องจากเยอรมนีมีกิจการแฟรนไชส์ประมาณ 1,000 แบรนด์ในขณะที่ฝรั่งเศสมีประมาณ 1,400 แบรนด์ มากกว่าเยอรมนี 40% สาขาที่ยังมีศักยภาพและแนวโน้มการลงทุน ได้แก่ สาขาการบริการในครัวเรือน สาขาการศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรม สาขา skilled trade และสาขาการบริการสุขภาพ การดูแลและรักษาพยาบาล

ปัจจุบันมีเพียง 20% ที่เป็นแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศ ส่วน 68% ของคอนเซ็ปต์แฟรนไชส์ มีหุ้นส่วนธุรกิจ (Franchisees) จำนวนต่ำกว่า 50 ราย และส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เทรนด์ที่น่าสนใจในอนาคต คือ Multi-brand franchising ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก แต่จะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต