อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

กฎระเบียบ

สรุปมาตรการสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ และมาตรการส่งเสริมการทำธุรกิจในเยอรมนี (สถานะเดือนสิงหาคม 2560)
สรุปมาตรการสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ และมาตรการส่งเสริมการทำธุรกิจในเยอรมนี (สถานะเดือนสิงหาคม 2560)
1.    เงินช่วยเหลือ และกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) ที่เป็นไปตามเงื่อนไข
   &nbs...

กฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเยอรมนี
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายในแต่ละประเทศทั่วโลก เพื่อควบคุมสินค้าให้มี ควำมปลอดภัย มีคุณภาพ และมีสรรพคุณตามที่กล่ำวอ้าง ฉะนั้นการนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเข้ำมำในเยอรมนีจึงจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนตามกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื...

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ของ EU มีผลกระทบต่อไทยอย่างไร
เผยแพร่ทาง thaieurope.net และ นสพ. กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 8 ก.พ. 2559
    เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สภายุโรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้ลงมติเห็นชอบความตกลงสำหรับร่างกฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ ค...

เยอรมนีประกาศกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ
เยอรมนีประกาศกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ ชั่วโมงละ 8.50 ยูโร หรือประมาณ 380 บาท โดยจะเริ่มมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ...


Pages: 1