อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

Co-Working Space สำหรับนักลงทุนไทย

        เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 60 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนายวิรจิต สุวรรณประดิษฐ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้พบหารือกับนาย Joachim Köhler ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ #openspace ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ (transformer) แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจ (start ups)ให้มีความเข้มแข็ง ต่อยอดจากการบ่มเพาะธุรกิจ (incubation) และการเร่งให้ธุรกิจเติบโต (acceleration) โดย #openspace ช่วย start ups ขยายเครือข่ายการประกอบการ เชื่อมโยงข้อมูลและสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำธุรกิจ
    การหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อริเริ่มแสวงหาลู่ทางในการสนับสนุนให้คนไทยในเยอรมนีพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในเยอรมนีในอนาคตได้ นอกจากนี้ การหารือดังกล่าว ยังทำให้ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจในการสนับสนุนนักลงทุนไทยที่สนใจให้มาลงทุนในเยอรมนีด้วย

12/09/2017กลับหน้าหลัก