อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

การประชุม G20 Digitising Manufacturing

        เมื่อวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำคณะผู้แทนไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุม G20 Digitising Manufacturing ซึ่งเป็นการประชุมในกรอบกลุ่มประเทศ G20 (กลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก) เพื่อเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ และเสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เยอรมนีในฐานะประธานกลุ่ม G20 ในปีนี้ นำไปประกอบเป็นข้อเสนอแก่ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจกลุ่ม G20 ในเดือนเมษายน 2560
    ทั้งนี้ ทีมไทยแลนด์ในเยอรมนีได้ผลักดันให้กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมนีเชิญให้ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยตามแนวคิด Industrie 4.0 ของเยอรมนี และทำให้ผู้แทนไทยได้ร่วมกับมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวนโยบายด้าน Industrie 4.0 ในระดับโลก โดยไทยเป็นประเทศนอกภูมิภาคยุโรปที่ไม่อยู่ในกลุ่ม G20 เพียงเป็นประเทศเดียวที่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
    นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะผู้แทนไทยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย Industrie 4.0 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเยอรมนีด้วย

11/08/2017กลับหน้าหลัก