ข่าวเด่น

สมาพันธ์ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม เทคโนโลยีและธุรกิจแห่งเยอรมนี (ADT)

สมาพันธ์ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม เทคโนโลยีและธุรกิจแห่งเยอรมนี (ADT) เป็นหน่วยงานกลางของศูนย์บ่มเพาะฯ รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มก่อตั้งในปี 2531 ในพื้นที่เบอร์ลินตะวันตก ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นศูนย์บ่มเพาะฯ 152 แห่งทั่วเยอรมนี รวมทั้งบริษัทเอกชน 5,800 แห่ง และพนักงานกว่า 46,000 คน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา สมาพันธ์ฯ สนับสนุนการก่อตั้งธุรกิจกว่า 17,400 บริษัท โดยบริษัทเหล่านี้มีอัตราการอยู่รอดและประสบความสำเร็จสูงถึง 90% สร้างตำแหน่งงานรวม 120,000 ตำแหน่ง

เป้าหมายการทำงานของสมาพันธ์ฯ มุ่งเน้น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การริเริ่มและสนับสนุนการก่อตั้งธุรกิจ (business start-ups) 2) การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 3) การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

โดยภายในหน่วยงานแบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น 7 ด้าน คือ 1) คุณภาพ 2) อุทยานชีวภาพ BioParks 3)การบริหารจัดการศูนย์ 4) ประเด็นด้านสิทธิและกฎหมาย 5) ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ 6) ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์ และ 7) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

นอกเหนือจากการให้บริการด้านข้อมูล โดยการจัดสัมมนาและนิทรรศการเผยแพร่ต่างๆ สมาพันธ์ฯ ยังรับเป็นที่ปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ และที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์ฯ ทั้งในเยอรมนีและในต่างประเทศ ในตลาดการให้บริการด้านนี้ ADT นับเป็นสมาพันธ์ขนาดใหญ่อันดับสองของโลก รองจากสมาพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจแห่งอเมริกา

ในเร็วๆ นี้ ADT จะจัดโรงเรียนฤดูร้อน ADT-Summer School “German Technology Centers: Best Practice – Future Trends” ขึ้นในกรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2558 นี้ โดยเชิญผู้สนใจจากองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอำนาจตัดสินใจทางการเมือง ตัวแทนองค์กรพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบัน และบริษัท ตลอดจนผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะธุรกิจหรืออุทยานเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าร่วม

เนื้อหาหลักสูตรออกแบบเฉพาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้และปรับปรุงทักษะด้านการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการก่อตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี การสัมมนาและเวิร์คช็อปนำโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและอุทยานเทคโนโลยีทั่วเยอรมนี อาทิ Science and Technology Park Berlin Adlershof และ BioPark Regensburg

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่ www.adt-online.de

สอท. เบอร์ลิน 6 ส.ค. 2558กลับหน้าหลัก