ข่าวเด่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนกรุงเบอร์ลิน

       สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกันเรียนเชิญ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยือนกรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับภาคส่วนต่าง ๆ ของเยอรมนี โดยนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือข้อราชการกับนาย Matthias Machnig รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมนี และพบปะกับนาย Gerd Müller รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมนี ตลอดจนเป็นวิทยากรในงาน German-Asian Business Dialogue ครั้งที่ 2 แล้ว ยังได้หารือกับหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนของเยอรมนี คือ Germany Trade and Invest และสมาคมภาคเอกชนเยอรมัน ได้แก่ หอการค้าและอุตสาหกรรมสหพันธ์ฯ (Deutsche Industrie- und Handelskammer) สมาพันธ์ธุรกิจเอเชียแปซิฟิก (Ostasiatischer Verein - OAV) และสมาพันธ์ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ (Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen) ซึ่งนำไปสู่ข้อริเริ่มความร่วมมือในธุรกิจสาขาต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และการจัดตั้งเวทีสำหรับการขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคนวัตกรรมของไทยกับเยอรมนีในอนาคต
    นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะได้พบหารือกับผู้ประกอบการเอกชนเยอรมันรายใหญ่ที่สนใจจะทำการค้าและลงทุนในไทย ทั้งในภาคเกษตร การค้า และอุตสาหกรรม หลายราย และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชนบทและพัฒนาเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สถาบันวิจัย Fraunhofer

03/21/2017กลับหน้าหลัก