การทำธุรกิจในเยอรมนี

ในหลักการ เยอรมนีมีกฎหมายให้การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติอย่างเสมอภาคกับนักลงทุนเยอรมนี หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย นักธุรกิจส่วนใหญ่สามารถพี่งพาระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพของเยอรมนี อย่างไรก็ดี การทำความเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อน ย่อมเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้า กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำลังถูกจับตามองในเยอรมนีในขณะนี้FTA กับประเทศต่างๆ

เยอรมนีเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) กฎระเบียบด้านการค้าต่าง ๆ จึงอยู่ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีของ EU กับประเทศหรือกลุ่มประเทศอื่น ๆ ด้วย

ส่วนข้อตกลง FTA ระหว่างไทยและ EU ได้เริ่มมีการเจรจาอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 โดยมี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ เป็นประธานผู้แทนการค้าไทย การเจรจาครอบคลุมประเด็นเรื่องภาษีและอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าอื่น ๆ เช่น การบริการ การลงทุน การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหากฎระเบียบ การแข่งขันทางการค้า และการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ มีเป้าหมายเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปี 2558