การทำธุรกิจในเยอรมนี

ในหลักการ เยอรมนีมีกฎหมายให้การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติอย่างเสมอภาคกับนักลงทุนเยอรมนี หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย นักธุรกิจส่วนใหญ่สามารถพี่งพาระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพของเยอรมนี อย่างไรก็ดี การทำความเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อน ย่อมเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้า กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำลังถูกจับตามองในเยอรมนีในขณะนี้การค้า

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องคือ กฎหมายว่าด้วยการค้าและธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ (Foreign Trade and Payments Act หรือ Außenwirtschaftsgesetz) และกฎหมายการค้า (Handelsgesetzbuch หรือ HGB) ที่เน้นหลักการค้าและการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนเสรี นอกจากนี้ ยังมีสัญญานานาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้า (Internationale Warenlieferungsverträge) ที่เป็นไปตามกฎของสหประชาชาติ (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)

ส่วนบรรจุแบบร่างสัญญาต่าง ๆ รวมถึงสัญญามาตรฐานทั่วไป จะบรรจุไว้ในคู่มือกฎหมาย Bürgerliches Gesetzbuch หรือ BGB ของเยอรมนี


เครื่องหมายการค้าหมายถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกใช้เป็นสิ่งแสดงถึงสินค้าและบริการขององค์กร โดยอาจประกอบไปด้วยตัวอักษร โลโก้ ตัวย่อ วัตถุสามมิติ หรือสัญญาณเสียงก็ได้ ประโยชน์ของการจดทะเบียนการค้า คือ การปกป้องสิทธิของเจ้าของให้มีสิทธิเฉพาะในการใช้เครื่องหมายนั้นๆ และควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นมาละเมิดใช้งานได้ หรือหากมีการละเมิดเกิดขึ้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้งาน ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบการรับแจ้งจดทะเบียน คือ Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) มีค่าธรรมเนียม 300 ยูโร หลังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นสามารถขอขยายเวลาคุ้มครองได้ครั้งละ 10 ปี

ผู้นำเข้าที่อยู่ในเยอรมนีไม่จำเป็นต้องมีการยื่นขออนุญาตหรือแจ้งนำเข้าแต่อย่างใด ซึ่งในที่นี้ครอบคลุมถึงทั้งตัวบุคคลที่อยู่อาศัยในเยอรมนี และผู้แทนทางกฎหมายหรือหุ้นส่วนที่มีการขึ้นทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการ หรือสำนักงานสาขาที่ที่เข้ามาตั้งดำเนินงานอยู่ในเยอรมนี อย่างไรก็ดี สินค้าประเภทเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (goods of strategic relevance) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร จะมีระเบียบควบคุมเป็นการเฉพาะ เช่น ระเบียบของสหภาพยุโรป ที่กำหนดให้มีใบอนุญาตและเอกสารชี้แจงประกอบด้วย

สินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่มและเหล็กกล้าจากประเทศที่สามบางประเทศซึ่งมีโควต้าควบคุม จำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ สำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออก (Federal Office of Economics and Export Control หรือ Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA)

นอกจากนี้ สำนักงานศุลกากรเยอรมนี ยังมีระเบียบที่เข้มงวดในการควบคุมดูแลการนำเข้าสินค้าที่มีแนวโน้มจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของสาธารณะ หรือฝ่าฝืนระเบียบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ยา อาวุธ พืชและสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ วัตถุโบราณ สินค้าที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรป