ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

อุตสาหกรรม

ในปี 2556 ธุรกิจก่อสร้าง/วัสดุ มีมูลค่า 128.58 พันล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของ GDP มีการขออนุญาตโครงการใหม่ 213,362 โครงการ และมีโครงการแล้วเสร็จ 194,277 โครงการ มีการจ้างงานกว่า 2 ล้านคน

นโยบายพลังงานของรัฐบาลเยอรมนีให้ความสำคัญกับการบูรณะอาคารเป็นลำดับต้น เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า การใช้ไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน มีสัดส่วนเป็นอันดับ 1 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ (รองลงมา ได้แก่ คมนาคม ครัวเรือน) ทำให้อุปสงค์ในธุรกิจก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาพันธ์ธุรกิจก่อสร้างแห่งเยอรมนี (ZDB) ได้ประเมินตัวเลขการเติบโตในปี 2556 ที่ร้อยละ1.9 โดยเฉพาะบ้านพักอาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 คิดเป็นมูลค่า 33.6 พันล้านยูโร และมีบ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 230,000 หลัง

ขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ได้สนับสนุนโครงการ Thai-German Construction Academy ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการไทย-เยอรมนี ซึ่งที่ผ่านมา มี MOU แล้ว 2 ฉบับ จึงน่าจะเกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมได้ในอนาคต