บริการ

นวดไทยและสปาไทย

นวดไทยและสปาไทย

ในเยอรมนี การนวดไทย/สปาไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวเยอรมันที่เคยเดินทางไปประเทศไทย ในปี 2556 ตลาดสปาในไทยมีมูลค่าราว 16,000 ล้านบาท และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สมาคมสปาไทยประเมินว่า กระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญ ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรป กำลังหันมาให้ความสนใจกับวิธีการผ่อนคลายและบำบัดแบบตะวันออกมากขึ้น

ผู้บริโภคชาวเยอรมันมีความใส่ใจเรื่องการรักษาสุขภาพสูง ตามสถิติกว่าร้อยละ 50 ของคนเยอรมันยินดีจ่าย 25 ยูโรต่อเดือนเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ โดยคำนึงว่า คนเยอรมันทุกคนมีประกันสุขภาพ การใช้บริการด้าน Spa และ Wellness หากมีใบสั่งแพทย์ บริษัทประกันสุขภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือมิฉะนั้น ผู้บริโภคจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

การนวดที่ได้รับความนิยมในเยอรมนี ได้แก่ การนวดน้ำมันหอม การนวดแบบ Aryurveda การนวดกดจุดแบบจีน และการนวดไทย

กิจการนวดแผนไทยมีส่วนแบ่งในตลาดการให้บริการด้านสุขภาพในเยอรมนีประมาณร้อยละ 5 และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น (ข้อมูลจากสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน) ชี้ให้เห็นโอกาสการลงทุนทั้งในธุรกิจร้านนวดไทย สถานฝึกอบรม การนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการนวดและการทำสปา

ปัจจุบัน มีร้านนวดไทย/สปาไทยเปิดตามเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศเยอรมนี กว่า 379 ร้าน โดยเฉพาะกรุงเบอร์ลิน 121 ร้าน นครแฟรงก์เฟิร์ต 21 ร้าน มิวนิค 10 ร้าน และมันน์ไฮม์ 9 ร้าน (ข้อมูลจากฝ่ายการพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต) โดยในจำนวนนั้น มี 14 ร้าน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์ของไทย

ร้านนวดไทย/สปาไทยส่วนใหญ่เปิดในลักษณะการนวดเพื่อผ่อนคลาย ในการเปิดร้านนวดไทย/สปาไทย ผู้ประกอบการจะต้องมีใบทะเบียนการค้า หรือ Gewerbeschein จากสำนักงานการประกอบธุรกิจ (Gewerbeamt) เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่ เอกสารประจำตัวและวีซ่าที่ระบุการอนุญาตให้ประกอบกิจการได้ แบบฟอร์มการจดทะเบียนการค้า พร้อมรายละเอียดส่วนบุคคล วัตถุประสงค์และลักษณะของกิจการ เวลาเปิด-ปิดทำการ ฯลฯ

ในกรณีที่เปิดร้านนวดไทยเพื่อการบำบัดรักษา เยอรมนีจะมีระเบียบที่เคร่งครัดเพิ่มขึ้น โดยเจ้าของกิจการจะต้องมีคุณวุฒิที่กำหนดไว้ เช่น ผ่านหลักสูตรการศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพและการอบรมกายภาพบำบัดของเยอรมนี หรือเทียบเท่า และจะมีการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการนวดจริง และสมาคมวิชาชีพ (Berufsgenossenschaft) จะเป็นผู้ให้อนุญาต จากความซับซ้อนเหล่านี้ ทำให้ปัจจุบัน มีร้านนวดไทยเพื่อการบำบัดรักษา ในกรุงเบอร์ลิน เพียง 3 แห่ง และนครแฟรงค์เฟิร์ต 1 แห่ง

การนำเข้าแรงงานนวด/สปาไทยเข้ามาในเยอรมนียังมีปัญหา เนื่องจากเยอรมนีมีนโยบายอนุญาตการนำเข้าเฉพาะแรงงานฝีมือและแรงงานในสาขาอาชีพขาดแคลนที่เยอรมนีกำหนดเท่านั้น ในนัยหนึ่ง จึงเป็นโอกาสในการลงทุนจัดตั้งสถานอบรมการนวดแก่แรงงานไทยที่มีถิ่นพำนักในเยอรมนี

หากกิจการดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานวิชาชีพเยอรมันให้การยอมรับ จะสามารถสอนการนวดแบบต่างๆ รวมทั้งการนวดแบบไทยได้ด้วย ในเยอรมนี สถาบัน สมาคมและองค์กรบางแห่ง ได้เพิ่มการสอนนวดแผนไทยในหลักสูตรการสอน

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการนวดและสปามีศักยภาพสูง แต่สินค้าเครื่องสำอาง/สปา มีกฎเกณฑ์และกระบวนการยื่นจดทะเบียนและขออนุญาตนำเข้าและจำหน่ายที่เคร่งครัดเพราะเป็นสินค้าที่ต้องใช้สัมผัสร่างกาย จึงต้องใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทั้งทางตรงทางอ้อม และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

กฎระเบียบสำคัญที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ได้แก่ Cosmetic Ordinance ในเรื่องส่วนประกอบที่ห้ามใช้ สีที่อนุญาต ส่วนผสม ขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ และ Food and other Commodities Act ในเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ความรับผิดชอบของผู้ผลิต ฯลฯ

สมาคมไทยสปาแห่งเยอรมนี (Thai Spa Association Germany) ได้รณรงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจนวดแผนไทยและสปาไทยรวมถึงการสอดส่องดูแลธุรกิจนวดไทย/สปาไทยในกลุ่มสมาชิก ในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่สถานประกอบการนวดไทยและสปาไทยในต่างประเทศ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำประกาศนียบัตรคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการนวดไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานนวดไทยสปาไทยเพื่อสุขภาพ เป็นต้น


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


01/27/2015กลับหน้าหลัก