ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

การสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีไทยในเยอรมนี

        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกิจกรรมเสวนา Empowering Women through Entrepreneurship and Startups in Berlin ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ของกรุงเบอร์ลินในการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รับฟังทิศทางและนโยบายในอนาคตของกรุงเบอร์ลิน ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจ startup ของเยอรมนีและยุโรป รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ชาวไทยและชาวเยอรมัน โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจสตรี
    ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานโดยเน้นว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทูตเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอีกมิติสำคัญของนโยบายการต่างประเทศของไทย ในการเสริมสร้างโอกาสทางการแข่งขันของไทย และย้ำนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และการส่งเสริมศักยภาพของ SMEs ทั้งในไทยและในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสตรี ซึ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ในระดับเวทีระหว่างประเทศ ไทยยังส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรี รวมถึงความเท่าเทียมทางเพศตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเสวนานี้จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและช่องทางในการริเริ่มหรือขยายการทำธุรกิจของกลุ่มสตรีไทยในเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของยุโรป
    ในช่วงการเสวนา ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนา ซึ่งล้วนมีความเชี่ยวชาญในงานและมีประสบการณ์ตรงจากการทำธุรกิจ ได้แก่ นาย Norbert Herrmann จาก Start-up Affairs, Economic Policy Unit, Senate Department for Economics, Energy and Public Enterprises Berlin นาย Christian Treichel, Project Manager for EU and International Services, Berlin Partner for Business and Technology GmbH นาง Mrs. Lea Böhm CEO and founder บริษัท AllesRoger UG (ธุรกิจพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและหลักสูตรออนไลน์) นาง Siripen Lingk, Founder & GM บริษัท Glücksmädchen Catering (ธุรกิจบริการจัดอาหารนอกสถานที่และสอนทำอาหาร) และนาง Kanokporn Holtsch, CEO and Founder บริษัท PookSpaFoods GmbH (ธุรกิจการนำเข้าอาหารแปรรูป) ในการนี้ ยังมีการหารือและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมรับฟัง และการฉายวิดีทัศน์เรื่องหลักการบริการร้านค้าปลีก การสร้างภาพลักษณ์และเทคนิกการแข่งขันสำหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่อีกด้วย

12/09/2017กลับหน้าหลัก