ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

ปั้น start-up ไทยให้จิ๋วแต่แจ๋ว ด้วยความร่วมมือกับเยอรมนี

     Berlin เป็นที่รู้จักของวงการ start-up (หรือ ผู้ประกอบการรายย่อยรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจ) ว่าเป็นมหานครแห่ง start-up ชั้นแนวหน้าของโลก เนื่องจากมีสภาพแวดล้อม (start-up eco-system) ที่เอื้ออำนวยสำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะลงทุนในธุรกิจเล็กๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้ง สามารถหาหุ้นส่วนและลูกค้าจนสามารถประสบความสำเร็จ
      ในช่วงต้นปี 2560 นางอรรชกร สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เยือนกรุงเบอร์ลิน และได้รับทราบถึงศักยภาพของกรุงเบอร์ลินในส่วนนี้ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนของเยอรมนี เพื่อนำองค์ความรู้และสร้างหุ้นส่วนการวิจัยและพัฒนานำไปช่วยพัฒนา start-up ไทยให้เข้มแข็ง
      ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนให้ start-up ของไทย  และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้หารือกับกระทรวงเศรษฐกิจของกรุงเบอร์ลินซึ่งมีหน้าที่ประสานงาน สร้างเครือข่าย และสร้าง eco-system สำหรับ start-up ในกรุงเบอร์ลินให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง  ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้แทนภาครัฐและเอกชน
เพื่อไปขยายตลาด สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และศึกษาศักยภาพของ start-up ของอีกฝ่าย เพื่อนำไปสู่โครงการความร่วมมือและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมต่อไป
       นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานให้คณะ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ บริษัท Hermetia จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตโปรตีนอาหารจากแมลงขนาดใหญ่รายเดียวของเยอรมนี เพื่อเป็นตัวอย่างโรงงานต้นแบบแปรรูปสินค้าเกษตรสำหรับวิสาหกิจชุมชน และ start-up ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่น

12/09/2017กลับหน้าหลัก