อาชีวศึกษาในเยอรมนี

หลักสูตรที่น่าสนใจ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวศึกษาทวิภาคี ครั้งที่ 4 (Thai-German Meister Workshop) ในสาขาแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)
ในฐานะที่ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน มีส่วนอย่างแข็งขันตลอดมาในการสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งมีเยอรมนีเป็นต้นแบบในระดับสากล โดยใช้องค์ความรู้ที่เป็นเลิศจากต่างประเทศในการพัฒนาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ในโอ...

ศูนย์ฝึกอบรมระบบทวิภาคีของบริษัท BMW กรุงเบอร์ลิน
ศูนย์ฝึกอบรมระบบทวิภาคีของบริษัท BMW กรุงเบอร์ลิน ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลากว่า 40 ปี ปัจจุบัน มีชื่อเสียงในการรักษาความเป็นต้นฉบับของระบบการศึกษาแบบทวิภาคี (Dual system) ของเยอรมนี และเป็นที่นิยมอย่างสูงในกลุ่มเยาวชนเยอรมนี ...

ปริญญาตรีและโทแบบ Dual Study ที่วิทยาลัยเทคนิคอิงโกลชตัดท์
หลักสูตรปริญญาตรีแบบ dual study มี 2 รูปแบบ คือ (1) ปริญญาตรีแบบ combined studies with apprenticeship ใช้เวลา 4.5 ปี (2) ปริญญาตรีแบบ study program with intensified internships ใช้เวลา 3.5 ปี ส่วนหลักสูตรปริญญาโทแบบ dual study ใช้เวลา 1.5 - 2 ปี  นอก...


Pages: 1