ความร่วมมือไทย - เยอรมนี

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หนึ่งในสาขาความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและเยอรมนี

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หนึ่งในสาขาความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและเยอรมนี         เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เข้าพบหารือกับ Prof. Dr. Hubert Ertl, Vice President and Head of Research of the Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) พร้อมด้วย Mr. Michael Schwarz, Deputy Head of Division, German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training (VET), BIBB และ Mr. Gerhard Reh, iMOVE ที่เมืองบอนน์ เพื่อหารือต่อยอดความร่วมมือในปัจจุบันและริเริ่มโครงการระหว่างกันในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรครูฝึก/ครูช่างและแรงงานขั้นสูงของไทยในสาขา mechatronics เพื่อรองรับการสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยที่ผ่านมา ฝ่ายเยอรมันได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของไทย ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
    ในการนี้ Prof. Dr. Hubert Ertl เน้นย้ำถึงความสำคัญของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจเยอรมัน ซึ่งความเข้มแข็งของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์การทำงานอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชนของเยอรมนี

12/10/2017กลับหน้าหลัก